Anima se pridružila grupi NVO kojima nije prihvatljivo da se budžet za rad NVO u narednoj godini umanji za 80%.

Kotor, 10.12.2019. godine
Komentari na Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.
1. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama urađen je bez učešća predstavnika civilnog sektora iako je u ODLUCI O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U VRŠENJU JAVNIH POSLOVA u Članu 14. navedeno da „U cilju podsticanja učešća lokalnog stanovništva i obezbjeđivanje učešća stručne javnosti u procesu izrade akta od zajedničkog interesa, organ opštine organizuje radionice u mjesnim zajednicama ,predavanja, stručne skupove i okrugle stolove.“ Ovaj Nacrt je urađen bez bilo kakvog učešća NVO i stručne javnosti i bez bilo kavog objašnjenja zašto je urađen, čime se prekršila dosdašnja dobra praksa saradnje sa NVO u procesu donošenja ovako važnih Odluka koje direktno utiču na rad NVO.
2. Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama nije bio na Skupštinskom zasijedanju prije poziva na Javnu raspravu jer je Predsjednik Opštine iskoristio član 19. ODLUKE O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U VRŠENJU JAVNIH POSLOVA u kojem je navedeno da“ Predsjednik opštine utvrđuje nacrt akta i stavlja akt na javnu raspravu, u skladu sa medija planom, i određuje organ koji će sprovesti javnu raspravu“. U istom članu navedeno je da „Organ koji sprovodi javnu raspravu dužan je da obrazloži rješenja koja se nacrtom akta predlažu, posebno u odnosu na prava i obaveze građana, kao i procjenu uticaja tih rješenja na položaj građana, kako bi građani bolje prepoznali rješenja kojim se, na optimalan način, obezbjedjuje zadovoljenje njihovih potreba. Obrazloženja nema, ni pojašnjenja zašto se pristupilo ovako drastičnoj izmjeni postojeće Odluke, čime je takođe prekršena ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU UČEŠĆA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U VRŠENJU JAVNIH POSLOVA
3. Predstavnici NVO su pozvani na konsultativni sastanak samo dan prije, bez bilo kakve informacije ili materijala, prije stavljanja Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama u proces javne rasprave. Na sastanku NVO nisu dobile obrazloženja za izmjenu Odluke i ni jedan od komentara i zaključaka na sastanku nije uvažen, pa se postavlja pitanje zašto je sastanak održan i kako je moguće da prije stavljanja Nacrta u javnu raspravu nisu izvršene izmjene Nacrta ili barem dato obrazloženje zašto to nije urađeno?
4 Budžet Opštine Kotor za 2020. je značajno veći u odnosu na predhodnu godinu i u stavci za finansiranje NVO definisan je isti iznos kao i u 2019. Postavlja se pitanje, zašto se ovom izmjenom Odluke on smanjuje za 50% ukoliko je jasno da finansijko stanje u Opštini nema loše projekcije? Osim toga, moramo napomenuti da nije bilo Konkursa za NVO iz budžeta Opštine 2018. što je dodatno doprinijelo ugrožavanju rada NVO u Kotoru.
5. Predloženom izmjenom definisano je da po 20% od budžeta za NVO u 2020. unaprijed se dodjeljuje tradicionalnim NVO, koje apliciraju sa godišnjim planom rada, čime su već relaksirane da nisu u obavezi da dostavljaju projekte sa detaljnim informacijama o opravdanosti aktivnosti, održivosti i detaljnim planom realizacije budžeta, što ih u startu stavlja u privilegovan položaj u odnosu na ostale NVO.
Bez želje da umanjimo značaj ovih organizacija, na ovaj način gdje se 60% budžeta rapoređuje za 3 organizacije koje po svojoj pravoj prirodi više pripadaju sektoru kulture gdje imaju svoj značaj za grad. Kao jedan od predloga samo iznijeli i stav da je potrebno preispitati i njihovo buduće
finansiranje iz ovog fonda, u smislu da zbog prirode njihovog rada i značaja potrebno je razmotriti mogućnost da se za njihov rad opredijele i posebna budžetska sredstva. Smatramo da ovaj model 60%-40% nije, u najmanju ruku fer, prema svim drugim nevladinim organizacijama koje moraju još i daleko teži proces selekcije i apliciranja da prođu.
Ne želeći da ovaj put naša kritika ide ka tradicionalnim organizacijama jer to svakako nije cilj naših primjedbi, samo želimo da sve odluke koje se donose unutar Opštine a tiču se raspodjele novca svih građana ovog grada, budu jasno donosene, sa dobrim argumentima i jasnim kriterijuma od apliciranja do izveštavanja jer jedino na taj način će sve građani građanke i sva udruženja biti jednako tretirana. Ovim načinom dramatičnih izmjena bez ikakvih pojašnjenja i analize šta se dobija a šta gubi, doprinosite ponovnoj izolaciji i umrtvljavanju sektora što se bojimo možda i skriveni cilj ovog poteza.
7. U skladu sa svim naprijed navedenim predlažemo da Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama bude korigovan u sledećim članovima :
Član 1. Detaljnije objasniti pojam „kupovina opreme“ (navesti koja vrsta opreme) Član 2. Brisati Član 4. Brisati Član 10. Detaljnije objasniti pojam „kupovina opreme“ (navesti koja vrsta opreme)
Kao još jedan zaključak podvlačimo da vas i zakon obavezuje da sve korake koji se tiču ove tematike, sprovodite uz bliske konsultacije sa nevladinim organizacijama, da poštujete procedure, da nam dajete jasne kvalitativne i kvanititivne pisane razloge donošenja svojih odluka, da bismo mi mogli jasno da se prema njima opredijelimo i djelujemo.
Kotor je poslednjih godina dobio i laskvo priznanje od strane UNDP-ja i Delegacije EU u Crnoj Gori, kao jedna od najuspješnijih Opština u Crnoj Gori koja je kroz finansiranje i podršku rada NVO obezbijedila sve uslove za jačanje saradnje sa NVO i njihovog rada. Uz ovo priznanje UNDP i EU su kroz program ReLOaD, obezbijedili i dodatni budžet za podršku rada NVO u našoj Opštini i radili na unaprijeđenju kapaciteta lokalne uprave, kako bi dobili dodatna znanja o važnosti saradnje sa NVO sektorom , kao i kako i na koji način da transparentno i objektivno sprovode procese konsultacija i raspodjele sredstava NVO. Izmjena Odluke na ovaj način i sa predloženim restrikcijama, će svakako biti negativno ocijenjeno od ovih međunarodnih organizacija jer je očigledno da su uložena sredstva i napor da se ojačaju kapaciteti naše lokalne uprave u ovoj oblasti bio neproduktivan. Kroz ovu izmjenu Odluke, vraćamo se u period prije 10.god, kada je kroz Konkurs za NVO bilo moguće samo podržati aktivnosti NVO koje nisu imale nikakav značajniji doprinos interesima lokalne zajednice, više su bile adhok inicijative i na taj način NV sektor u Kotoru je uglavnom stagnirao, što potvrđuje da su samo dvije NVO koristile sredstva iz međunarodnih fondova za unaprijeđenje politika i infrastrukture u našoj Opštini.
Cilj svih nas je da naš grad, napokon, izađe iz dugogodošnje stagnacije, sa nagomilanim problemima koji ga parališu, da postoje raznovrsne male i velike incijative od strane građana i NVOa a sve sa ciljem da ovaj grad bude bolje mjesto za život svojim građanima i građankama a poželjna destinacija svima koji ga posjećuju.
Teško nam je da prihvatimo da bilo koja lokalna samopurava želi da ima nerazvijeno civilno društvo, jer bi na taj način samo potvrdila mali kapacitet razumjevanja savremenih demokratskih dostigunća ali i dokazala nemanje sposobnosti da razumije da nema razvijene opštine bez razvijenog, između ostalog, civilnog sektora kojeg, na kraju krajeva, čine upravo i direktno građani i građanke ovog grada.