Kotor, 05. decembar 2012.

Anima - Centar za žensko i mirovno obrazovanje u sklopu Kampanje 16 dana akcija protiv nasilja nad ženama održaće performans na glavnom gradskom trgu u Kotoru 08. decembra 2012. u 12:00 sati. Polaznice programa Ženskih studija, predstavnice ženskih nevladinih organizacija i članice Anime izvešće preformans Prekinimo ćutanje - Prekinite nasilje, kojim želimo poručiti građankama i građanima Crne Gore da nasilje nad ženama postoji na svim nivoima kao:

  • Fizičko i psihološko nasilje u našim kućama - koje se manifestuje brojem ubijenih, pretučenih, silovanih, ekonomski ucijenjenih, izbačenih, potčinjenih, ostavljenih žena
  • Ekonomsko i socijalno nasilje - koje se manifestuje kršenjem radnih prava žena, njihovom ekonomskom eksploatacijom, diskriminacijom prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu, feminizacijom siromaštva i nezaposlenosti
  • Političko i sistemsko nasilje - koje se manifestuje podzastupljenošću žena na mjestima odlučivanja i u političkom životu zajednice
  • Simboličko nasilje - koje se manifestuje nevidljivošću ili stereotipizacijom žena, poput izostanka "kćeri" u zavaničnoj himni Crne Gore.

Nasilje nad ženama u Crnoj Gori je zločin koji  traje. U Parlamentu Crne Gore  ima najmanje  broj žena  u Evropi. U Vladi Crne Gore ima najmanji broj žena  u Evrope.  Na mjestima odlučivanja  ima mali broj žena. Ekonomsko nasilje  i kršenje  radnih prava žena  su svakodnevica. Radna i seksualna eksploatacija je svuda  vidljiva. Nasilje je strukturno (sistemsko) i ne može se kao što se to čini da državane institucije preimenuju    Kampanju  16 dana akcija protiv nasilja nad ženama,  u akciji  protiv  porodičnog nasilja". Tako se strukturno nasilje nad ženama čini nevidljivim, relativizuje i svodi na privatni prostor. Sigurno je da  je  nasilje  nad ženama  u porodici u povećanju  kao što je sigurno  da je nasilje  ženama u porodici  direktna poslljedica  trauma rata  i trauma tranzicije  i da se o tome  takođe ćuti.  O sistemskom  nasilju nećemo da ćutimo i pozivamo građanke i građane da učine isto, da dignu glas protiv rodno zasnovanog nasilja, da ga ne prihvate, ne tolerišu i ne ignorišu. Da doprinesu njegovoj društvenoj osudi i insistiraju na njegovom sankcionisanju i iskorjenjivanju.

Prekinimo ćutanje - prekinite nasilje!

Preformans je znak nepristajanja na obmane režima i samodovoljsnost političkih elita.

Tim Anime