sala

Ženski sud - feministički pristup pravdi održan je 7-10.maja 2015 u  Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

Bile su prisutne aktivistkinje i žene koje su uključene u realizaciju Ženskog suda iz Crne Gore.

Iz Crne Gore je jedna žena svjedočila u sesiji Progon drugačijih i u ratu i u miru   i četiri svjedokinje u sesiji (Ne)objavljeni rat o socijalno-ekonomskom nasilju i otporu žena. Saradnica (ekspertkinja)za socijalno i ekonomsko nasilje bile je Senka Rastoder. Anima je uključena  od samog početka( 2010.) a članica Organizacionog odbora bila je Ljupka Kovačević.


Ženski sud  je prostor za glasove ženai za njihova svjedočenja o iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i u miru; prostor za svjedočenje žena o nasilju u privatnoj i javnoj sveri; prostor za svjedočenjee o organizovanom otporu žena.

Tokom priprema na terenu organizovano je : 16 regionalnih sstanaka, 10 obuka za javne prezentacije,136 javnih prezentacija  u 96 gradovaa u cijeloj regiji, 78 dokumentarnih filmova u vezi sa temom, 42 sastanka (regionalnog organizacionog odbora, međunarodnog savjetodavnog odbora, sa ekspertkinjama, sa potencijalnim svjedokinjama), 60 izdavačkih jedinica.Više od 200 civilnih organizacija je bilo uključeno u proces iz više od 100 gradovaa, preko 250 aktivistkinja i oko 5000učesnica/ka.

Ženski sud se bavio nasiljem počinjenim 90-tih,XX vijeka do danas.

Sud je održan kroz pet sesija:

$1-          Rat protiv civilnog stanovništva  (militarističko/etničko/rodno...nasilje)

$1-          Žensko tijelo- bojno polje, seksualno nasilje u ratnim zonama

$1-          Militarističko nasilje i otpor žena

$1-          Progon drugačijih i u ratu i u miru, etničko nasilje

$1-          (Ne)objavljeni rat, socijalno i ekonomsko nasilje i otpor žena

Sud je obogaćen izložbom u dvorani BKC, susretom sa aktivistkinjama koje su preživjele zločine iz Argenitne i Palestine kroz panel Snaga internacionalističke ženske solidarnosti.

 Međunarodno sudsko vijeće  je na kraju pročitalo predlog odluka i preporuke. Do 25. Maja je  za davanje primjedbi i predloga.

U završnici su svjedokinje dobile panoe sa svojim sentencama.