performans1
senka i vanja

Anima je 17. oktobra 2014, na   Dana protiv siromaštva organizovala pereformans NE SIROMAŠTVU-POBUNI SE, na Trgu Republike u Podgorici u 12 sati i  tribinu Rodni aspekt ekonomskog nasilja  u multimedijalnoj sali KIC-Budo Tomović u 18 sati. Na tribini su govorile:  Senka Rastoder, predsjednica sindikalne  organizacije u Savezu Sindikata i  Vanja Ćalović, koordinatorka MANS-a.  

Osnovna poruka je da se ispoštuju ciljevi Pekinške deklaracije:

 

$1·         Razmotriti, usvojiti i održavati makroekonomsku politiku i razvojne strategije koje će se obratiti potrebama i naporima žena koje žive u siromštvu

$1·         Revidirati zakone i administrativnu praksutako da sejednaka prava i pristup ekonomskim resursima

$1·         Obezbijediti ženama pristup štednim i kreditnim mehanizmima i institucijama

$1·         Razraditi metodologije u kojima se vodi računa o polu i sprovesti istraživanja u cilju rješavanja problema feminizacije siromaštva

$1 Unaprijediti ekonomska prava i nezavisnost žena, uključujući pristup zaposlenju,odgovarajuće radne uslove i upravljanje nad ekonomskim resursima

$1·         Omogućiti lakši pristup ženama resursima,zapošljavanju i trgovini

$1·         Obezbijediti poslovne uslugeobuku i pristup tržištima, informacijama i tehnologiji

$1·         Jačati ekonomsku sposobnost žena i ženske komercijalne mreže

$1·         Eliminisati profesionalnu segregaciju i sve oblike diskriminacije pri zapošljavanju

$1·         Promovisati usklađivanje radnih i porodičnih obaveza žena i muškaraca